Hur finansieras företagares arbetslöshetsskydd

Finansinspektionen fastställer Företagarkassans medlemsavgift utgående från kassans förslag. Arbetslöshetskassornas medlemsavgifter måste fastställas så att de tillsammans med finansieringsandelarna är tillräckliga för att uppfylla arbetslöshetskassornas åtaganden, d.v.s. betalning av förmåner. Vid fastställande av medlemsavgift ska man dessutom observera att varje arbetslöshetskassa måste ha en utjämningsfond för att säkerställa sin finansiering och likviditet. Arbetslöshetskassans årliga överskott överförs till utjämningsfonden.

Företagarkassornas utjämningsfonder måste vara avsevärt högre än löntagarkassornas. För att säkerställa företagarkassornas finansiering och likviditet ska utjämningsfonderna uppfylla Finansinspektionens fastställda miniminivå (250 %). Det här betyder att en företagarkassa i två och ett halvt års tid utan intäkter i form av medlemsavgifter kan täcka sina administrativa kostnader samt andelen av förmånskostnaderna som kassan själv ansvarar för. För löntagarkassornas utjämningsfonder är motsvarande nivå minst 100%.

För varje utbetalad inkomstdagpenning får företagarkassorna i form av statligt stöd en andel som motsvarar grunddagpenningen (år 2020: 33,66 euro). Resten av finansieringen ansvarar företagarkassan själv för. Löntagarkassorna får statlig andel samt Sysselsättningsfondens andel. Löntagarkassan ansvarar själv för 5,5 procent av inkomstdagpenningarna medan företagarkassorna själva ansvarar för ca 40 procent.

På grund av olika finansieringsgrund är företagarkassornas medlemsavgifter högre än löntagarkassornas.