Aktiveringsmodellen

OBS! Aktiveringsmodellen slopas 1.1.2020 https://syt.fi/sv/aktiveringsmodellen-slopas-1-1-2020/

År 2018 började arbetslöshetskassorna följa upp dagpenningsökandes aktivitet i perioder om 65 betalningsdagar. Uppföljningen sker retroaktivt.

Aktiveringsmodellen innebär att man som dagpenningsökande måste påvisa att man har varit aktiv – man måste ha arbetat, deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster eller idkat företagsverksamhet. Har sökanden inte varit aktiv på det sätt som föreskrivs i lagen sänks dagpenningens belopp med 4,65 %.

Aktivitetsuppföljning sker i perioder på 65 betalningsdagar. Det här betyder att arbetslöshetskassan efter att ha betalat arbetslöshetsdagpenning 65 betalningsdagar kontrollerar att sökanden har varit aktiv på det sätt som lagen föreskriver. Uppfylls inte kravet sänks arbetslöshetsdagpenningen 4,65 % för följande 65 betalningsdagar. Inskärningen görs utgående från den fulla arbetslöshetsdagpenningen. Dagpenningen sänks bara en gång, dvs. efter 65 dagar återgår betalningsbeloppet till full dagpenning eller fortsätter som det är. Ingen ny inskärning görs även om man inte har varit aktiv, utan dagpenningen fortgår som den är till dess aktivitetskravet under en följande 65 dagarsperiod uppfylls. 65 dagar motsvarar ca tre månader.

Du har varit aktiv på avsett sätt ifall du:

 • under granskningsperiodens gång har arbetat sammanlagt minst 18 timmar, dvs. i den omfattning som krävs för att arbetet då det utförs inom en kalendervecka skulle uppfylla löntagares arbetsvillkor,
 • under granskningsperiodens gång i företagsverksamhet har förtjänat sammanlagt minst 23 procent av månadsinkomsten som företagares arbetsvillkor kräver (1 068 € x 0,23 = 245,64 €),
 • har deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster fem dagar,
 • har deltagit i andra av arbetskraftsmyndigheterna ordnade tjänster eller verksamheter som har som syfte att främja sysselsättningsförutsättningar fem dagar, eller
 • har deltagit i övriga på arbetsplatsen eller i sysselsättningssyfte till stöd för rekrytering ordnad verksamhet, under förutsättning att dessa berättigar till arbetslöshetsförmån.

Man måste alltså uppfylla aktivitetskravet genom att arbeta eller delta i sysselsättningsfrämjande tjänster, inte både och.

Granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar börjar om från början och dagpenningen utbetalas utan nedsättning 

 • när du har varit sysselsatt i heltidsarbete längre än två veckor utan avbrott
 • när du varit sysselsatt på heltid som företagare eller på motsvarande sätt i eget arbete längre än två veckor utan avbrott
 • om du fått avslag på den inkomstrelaterade dagpenningen på grund av att arbetstiden överstiger 80 %
 • om du fått avslag på den inkomstrelaterade dagpenningen på grund dina inkomster
 • om du har ålagts en tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete
 • när du uppfyllt arbetsvillkoret på nytt.

I vissa situationer uppföljs inte förmånstagares aktivitet och förmånens nivå sänks inte. Du behöver inte uppfylla aktivitetskravet ifall

 • du har ansökt om invalidpension,
 • du arbetar som närstående- eller familjevårdare,
 • du lyfter socialförmån som har beviljats på grund av arbetsoförmåga eller skada, eller
 • din oavbrutna dagpenning gäller kortare tid än 65 betalningsdagar på grund av permittering på heltid eller förkortad arbetsvecka.