Från och med 1.1.2018 börjar man följa upp arbetssökandes aktivitet. Ifall arbetslösa arbetssökande inte uppfyller aktivitetskravet sänks arbetslöshetsförmånens nivå med 4,65 procent under följande 65 betalningsdagar, d.v.s. ca tre månader. Inskärningen motsvarar en ersättningslös dag per månad.

Aktivitetsuppföljningen innebär att man som arbetslös arbetssökande under en granskningsperiod på 65 betalningsdagar måste uppfylla ett s.k. aktivitetskrav som krävs för att man under granskningsperioden påföljande 65 betalningsdagar ska kunna få sin fulla förmån. Betalningsdagar avser dagar för vilka full, jämkad eller minskad arbetslöshets-dagpenning betalas.

För personer som lyfter förmån vid början av 2018 börjar granskningsperioden på 65 betalningsdagar 1.1.2018. Därefter börjar granskningsperioderna enligt datum från och med vilket arbetslösa personer börjar lyfta arbetslöshetsdagpenning.

Aktivitetskravet uppfylls om man inom 65 betalningsdagar

  • arbetar sammanlagt 18 timmar, vilket motsvarar en vecka i arbetsvillkor för löntagare,
  • i företagsverksamhet förtjänar sammanlagt minst 23 procent av månadsinkomsten som företagares arbetsvillkor kräver (2018: 241 euro),
  • deltar sammanlagt minst fem dagar i sysselsättningsfrämjande tjänster, eller
  • fem dagar i andra av arbetskraftsmyndigheterna ordnade tjänster eller verksamheter som har som syfte att främja förutsättningarna för sysselsättning, eller
  • fem dagar i övriga på arbetsplatsen eller i sysselsättningssyfte till stöd för rekrytering ordnad verksamhet, under förutsättning att dessa berättigar till arbetslöshetsförmån.

Man kan inte räkna ihop kombinationer av ovannämnda sätt att påvisa sin aktivitet. Man måste alltså uppfylla aktivitetskravet t.ex. genom att arbeta eller delta i sysselsättningsfrämjande tjänster, inte både och.

Arbetslöshetskassorna uppföljer arbetssökandes aktivitet

Parterna som betalar arbetslöshetsförmånerna, dvs. arbetslöshetskassorna och Fpa, följer upp granskningsperioderna, kontrollerar arbetssökandes aktivitet och tar beslut om uppfyllande av aktivitetskrav. Betraktas aktivitetskravet ha uppfyllts betalas full förmån för följande 65 betalningsdagar. De första besluten angående sänkning av förmån kommer i praktiken att göras i april 2018.

Följande granskningsperiod med avseende på aktivitet som omfattar 65 betalningsdagar börjar när den föregående perioden slutar. I vissa situationer, bl.a. ifall arbetsvillkoret har uppfyllts eller efter en period av heltidsarbete som har fortgått över två veckor startar granskningsperioden på nytt från början och full förmån betalas för följande 65 betalningsdagar. Också efter karens startar granskningsperioden från början och full förmån betalas för följande 65 betalningsdagar.

I vissa situationer uppföljs inte förmånstagares aktivitet och förmånens nivå sänks inte. Aktiveringskraven behöver inte uppfyllas om arbetssökande

  • har ansökt om invalidpension och väntar på beslut,
  • arbetar som närstående- eller familjevårdare,
  • lyfter förmån som har beviljats på grund av arbetsoförmåga eller skada, eller
  • ifall oavbruten betalning av arbetslöshetsdagpenning på grund av permittering på heltid eller förkortad arbetsvecka gäller kortare tid än 65 betalningsdagar.

För arbetslösa arbetssökande lönar det sig omedelbart att meddela parten som betalar förmånen om en sådan situation föreligger.

Självrisktiden förkortas till fem dagar

I och med att aktiveringsmodellen träder i kraft förkortas självrisktiden som fastställs vid arbetslöshetens början och som inte berättigar till ersättning från sju dagar till fem dagar. Det här gäller personer vars självrisktid börjar 1.1.2018 eller senare.

Riksdagen godkände regeringens förslag om arbetslöshetsskyddets s.k. aktiveringsmodell 19.12.2017. Lagen träder i kraft 1.1.2018.

Källa www.tyj.fi