Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 13 076 €/år

test

Finansinspektionen fastställer SYT-kassans medlemsavgift på basen av kassans proposition. SYT-kassans medlemsavgift är ca 1,4–2,6 % av den arbetsinkomst som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för. Medlemsavgiften är 2,1 % av arbetsinkomsten som ligger till grundförsäkringen för den del som överskrider 5 800 euro.
Från och med början av 2020 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (företagares FöPL-årsarbetsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsarbetsinkomst eller företagares delägares/företagares familjemedlemmars ArPL-årslön) som krävs för att tjäna in företagares arbetsvillkor från 12 816 euro till 13 076 euro.
År 2020 tjänar du inte in ditt arbetsvillkor under tidsperioder när din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön är under 13 076 euro per år.
Nu lönar det sig för dig att kontrollera årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring på ditt försäkringsbolag och höja den till minst 13 076 €/år. Kan du inte höja årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring kan du ansöka om jämkad medlemsavgift för nästa år i kassan. Mera information om den jämkade medlemsavgiften finns här : https://syt.fi/sv/information-for-medlemmar/sankt-medlemskapsavgift/
Medlemmarnas nuvarande försäkringsnivåer korrigeras enligt lönefaktor (gäller FöPL- och LFöPL-försäkrade). Vill du kan du förbjuda att nivån korrigeras för din del. Då ska du skicka ett fritt formulerat meddelande t.ex. per e-post till adressen neuvonta@syt.fi.
 

Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning 1.1.2020

Arbetsinkomst €/år Medlemsavgift  €/månad Medlemsavgift €/år Dagpenning €/vardag  Dagpenning €/månad Inkomsrelaterad dagpenning vs.grunddagpenning
13076 12,73 152,80 41,32 888,38 164,69
14000 14,35 172,20 42,93 923,03 199,34
15000 16,10 193,20 44,68 960,53 236,84
16000 17,85 214,20 46,42 998,03 274,34
17000 19,60 235,20 48,16 1035,53 311,84
18000 21,35 256,20 49,91 1073,03 349,34
19000 23,10 277,20 51,65 1110,53 386,84
20000 24,85 298,20 53,40 1148,03 424,34
21000 26,60 319,20 55,14 1185,53 461,84
22000 28,35 340,20 56,89 1223,03 499,34
23000 30,10 361,20 58,63 1260,53 536,84
24000 31,85 382,20 60,37 1298,03 574,34
25000 33,60 403,20 62,12 1335,53 611,84
26000 35,35 424,20 63,86 1373,03 649,34
27000 37,10 445,20 65,61 1410,53 686,84
28000 38,85 466,20 67,35 1448,03 724,34
29000 40,60 487,20 69,09 1485,53 761,84
30000 42,35 508,20 70,84 1523,03 799,34
32500 46,73 560,70 75,20 1616,78 893,09
35000 51,10 613,20 79,56 1710,53 986,84
40000 59,85 718,20 86,70 1864,12 1140,43
45000 68,60 823,20 90,58 1947,45 1223,76
50000 77,35 928,20 94,46 2030,79 1307,10
55000 86,10 1033,20 98,33 2114,12 1390,43
60000 94,85 1138,20 102,21 2197,45 1473,76
65000 103,60 1243,20 106,08 2280,79 1557,10
70000 112,35 1348,20 109,96 2364,12 1640,43
75000 121,10 1453,20 113,84 2447,45 1723,76
80000 129,85 1558,20 117,71 2530,79 1807,10
85000 138,60 1663,20 121,59 2614,12 1890,43
90000 147,35 1768,20 125,46 2697,45 1973,76

 
Förhöjd dagpenning betalas till personer som försörjer barn under 18 år. Barnförhöjningen är 5,28 € för ett barn, 7,76 € för två barn och 10,00 € för tre eller flera barn per dag.

Aktiveringsmodellen slopas 1.1.2020

test

Ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som upphäver aktiveringsmodellen godkändes 11.12.2019 i riksdagen. Aktiveringsmodellen slopas från och med början av 2020.
Från och med 1.1.2020 följer SYT-kassan inte längre med dagpenningtagarnas aktivitet och inga avdrag i den inkomstrelaterade dagpenningen görs. Förmånen återgår 1.1.2020 automatiskt till sitt fulla belopp.
Aktiveringsmodellen påverkar emellertid arbetslöshetsförmånerna som har intjänats år 2019, även om betalningsdatum infaller 2020. Aktiveringsmodellen kan påverka din inkomstdagpenning om du ansöker dagpenning retroaktivt för år 2019 och du inte har uppfyllt dina aktiveringskrav.

Esa Airaksinen vald till ordförande i SYT-kassan

test

Advokat Esa Airaksinen från Kuopio blev vald till ny styrelseordförande i Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan). Airaksinen valdes till ordförande av kassans extraordinarie möte 30.9.2019.
Airaksinen tar över uppgiften av Susan Äijälä som blev löntagare och därför trädde ut ur kassan och avstod från ordförandeskapet. Airaksinen tar över ordföranderollen i ett förändringsskede, eftersom en annan i Finland verksam arbetslöshetskassa för företagare vid årsskiftet sammanslås med SYT-kassan.
– Sammanslagningen medför att SYT-kassans medlemsantal stiger till ca 30 000. I och med sammanslagningen bildas en solid och kostnadseffektiv arbetslöshetskassa. För oss ger sammanslagningen möjlighet att förnya och utveckla våra tjänster utgående från båda kassornas bästa praxis. Att arbeta som större enhet möjliggör också bättre beredskap att kunna uppfylla framtida lagändringar och myndighetskrav, säger Airaksinen.
Esa Airaksinen har varit verksam som företagare sedan 1998 och han har varit aktiv i SYT-kassans styrelse sedan 2013. Han har på nära håll kunnat följa med hur SYT-kassans verksamhet har utvecklats och antalet medlemmar har ökat.
– I Finland har företagarnas kännedom om och önskan att omfattas av utkomstskyddet tydligt ökat under de senaste åren.  I år har redan över 3 400 företagare anslutit sig till vår kassa. Men trots detta lever merparten av företagarna fortfarande utan inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd, säger Airaksinen.
SYT-kassans extraordinarie kassamöte som sammanträdde i Helsingfors utsåg också sjukvårdsföretagaren Päivi Peltomaa från Helsingfors till ny viceordförande. Advokat Jouni Korhonen från Helsingfors valdes till ny ordinarie medlem. Som övriga styrelsemedlemmar fortsätter Juha-Pekka Harju från S:t Karins som är företagare i kommunikationsbranschen, Ann-Sofi Ilkka från Helsingfors som är företagare i inom hälsovård och välmående, samt Christoffer Wiik från Vasa som är företagare i energibranschen.

Två blir en – AYT-kassan fusioneras med SYT-kassan 1.1.2020

test

När inkomstskyddet för arbetslösa företagare genom lagändring förverkligades år 1995, grundades två företagarkassor i Finland: Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) och Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT-kassan). Nu, ett kvartssekel senare, har kassorna tagit beslut om sammanslagning.
Kassamötena för Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa och Företagarnas arbetslöshetskassa i Finland har 23.5.2019 godkänt fusionsavtalet, enligt vilket AYT-kassan fusioneras med SYT-kassan 1.1.2020.
Enligt Susan Äijälä, ordförande för Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland, förväntas positiva förmåner för den sammanslagna kassans ekonomi, administration och tjänsteproduktion.
– Sammanslagningen gör det möjligt att förnya och utveckla våra tjänster utgående från båda kassornas bästa praxis. Som större kassaenhet har vi bättre möjligheter att bereda oss att uppfylla framtida lagändringar och myndighetsskyldigheter.
– Sammanslagningen medför naturligtvis kostnader av engångsnatur, bl.a. i samband med samordningen av personal och datasystem, men dessa utgör inget tryck på att höja medlemsavgiften, säger Äijälä.
Enligt Mika Uusi-Pietilä, ordförande för Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa, kräver sammanslagningen inga åtgärder av AYT-kassans medlemmar. Medlemmarna kommer att informeras om de olika skedena när processen fortskrider.
– AYT-kassans medlemmars arbetslöshetsskydd fortgår utan avbrott i SYT-kassan från och med  1.1.2020 utan förlust av rättigheter eller intjänat arbetslöshetsskydd. Medlemmarna övergår till SYT-kassan som s.k. gamla medlemmar, så ingen behöver oroa sig över fusionen, säger Uusi-Pietilä.
I och med sammanslagningen stiger SYT:s medlemsantal till ca 30 000. När kassorna sammanslås bildas en solvent och kostnadseffektiv arbetslöshetskassa. Båda kassorna ansvarar för sina skyldigheter inför lag, stadgar och beslut till och med fusionsdatum. Fusionen förutsätter ytterligare godkännande av Finansinspektionen som är kassornas  tillsynsmyndighet.
 

Enligt Mika Uusi-Pietilä, ordförande för Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa, kräver sammanslagningen inga åtgärder av AYT-kassans medlemmar. Medlemmarna kommer att informeras om de olika skedena när processen fortskrider.

Företagares familjemedlemmars arbetslöshetsskydd ändras i början av juli

test

Företagares familjemedlemmars arbetslöshetsskydd förbättras från och med 1.7.2019. Ändringarna i arbetslöshetsskyddet berör företagares familjemedlemmar som inte har innehav, rösträtt eller bestämmanderätt i företaget, men som ändå arbetar i familjeföretaget och vars pensionsförsäkring är underställd lagen om pension för arbetstagares (ArPL). Sådana personer betraktas från och med 1.7.2019 också som löntagare i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa och kan bli medlemmar i en löntagarkassa.
För företagares familjemedlemmar som betraktas som ej-innehavande familjemedlemmar är det s.k. arbetsvillkoret som berättigar till arbetslöshetsdagpenning 52 kalenderveckor. Löntagares allmänna regler gällande arbetsvillkor tillämpas på arbetstid och arbetsplats, och då ska enligt huvudregeln arbetstiden vara minst 18 timmar per vecka och lönen ska motsvara kollektivavtalet. Arbetsvillkoret ska uppfyllas under en tidsperiod då personen i fråga inte har haft innehav eller bestämmanderätt i företaget i fråga. Man kan inte uppfylla arbetsvillkoret 52 veckor som medlem i en företagarkassa. Det här arbetsvillkoret och arbetsvillkoret på 26 veckor som gäller för övriga löntagare kan inte kombineras.
Ändringarna påverkar inte rätten till arbetslöshetsskydd för personer som äger en än så liten del av familjens företag, som i företaget i fråga har bestämmanderätt eller vars pensionsförsäkring är underställd lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare.
Vi uppdaterar uppgifterna på vår webbsida under vårens gång när mera information finns tillgänglig om hur lagändringarna tillämpas.

SYT och AYT utreder möjligheter till fusion

test

Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT-kassan) och Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) utreder förutsättningarna för att fusionera AYT-kassan med SYT-kassan från och med 1.1.2020. Kassamötena 23.5.2019 tar beslut om sammanslagning ifall förhandlingarna fortgår så här långt. Godkännande krävs också av Finansinspektionen som är kassornas tillsynsmyndighet. Efter fusionen skulle den sammanslagna kassan ha ca 30 000 medlemmar.
Fusionen har som målsättning att ge bättre förutsättningar för att hantera företagares arbetslöshetsskydd och säkra högklassig kundservice. Fusionen gör det möjligt att stabilisera medlemsavgifterna till en lägre nivå.
Kassorna fortsätter sin normala verksamhet till årets slut. Förverkligas fusionen fortsätter medlemskapet för AYT-kassans medlemmars del i SYT-kassan utan avbrott från och med 1.1.2020. Medlemmarnas rättigheter och intjänade arbetslöshetsskydd påverkas inte. Fusionen kräver inga åtgärder av kassamedlemmarna och medlemmarna informeras om hur processen fortgår.
När projektet fortgår kommer vi att kontakta våra samarbetspartner. Vi kommer att fortsätta samarbeta med samtliga parter och hoppas att alla som redan arbetar som företagare eller vill bli företagare fortsättningsvis uppmuntras att försäkra sig mot arbetslöshet i företagarnas arbetslöshetskassa.