Minimiarbetsinkomsten och försäkringsnivån är 12 576 €/år

test

Från och med början av 2018 stiger årsarbetsinkomsten som ligger till grund för pensionsförsäkringen (företagares FöPL-årsarbetsinkomst, lantbruksföretagares LFöPL-årsarbetsinkomst eller företagares delägares/företagares familjemedlemmars ArPL-årslön) som krävs för att tjäna in företagares arbetsvillkor från 12 564euro till 12 576 euro.
År 2018 tjänar du inte in ditt arbetsvillkor under tidsperioder när din FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst eller din ArPL-lön är under 12 576 euro per år.
Nu lönar det sig för dig att kontrollera årsarbetsinkomsten som ligger till grund för din pensionsförsäkring på ditt försäkringsbolag och höja den till minst 12 576 €/år. Indexförhöjningen som pensionsförsäkringsbolaget gör är inte utan vidare tillräcklig för att nå arbetslöshetsskyddets miniminivå, 12 576 €/år.
Är din nuvarande arbetsinkomst 12 563 € eller lägre ska du kontakta ditt pensionsbolag och höja årsinkomsten till minst 12 576 €/år. Kan du inte höja årsarbetsinkomsten i din pensionsförsäkring kan du ansöka om jämkad medlemsavgift för nästa år i kassan. Mera information om den jämkade medlemsavgiften finns på vår webbsida, www.syt.fi.
Medlemmarnas nuvarande försäkringsnivåer korrigeras enligt lönefaktor (gäller FöPL- och LFöPL-försäkrade). Vill du kan du förbjuda att nivån korrigeras för din del. Då ska du skicka ett fritt formulerat meddelande t.ex. per e-post till adressen neuvonta@syt.fi.

Excempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning 1.1.2018

Arbetsinkomst €/år Medlemsavgift  €/månad Medlemsavgift €/år Dagpenning €/vardag Dagpenning €/månad Inkomsrelaterad dagpenning vs.grunddagpenning
12 576 12,71  152,46 39,73 854,20 157,60
15 000 17,25  207,00 43,98 945,57 248,97
18 000 22,88  274,50 49,22 1058,23 361,63
20 000 26,63  319,50 52,7 1133,05 436,45
25 000 36,00  432,00 61,42 1320,53 623,93
26 000 37,88  454,50 63,17 1358,16 661,56
30 000 45,38  544,50 70,15 1508,23 811,63
35 000 54,75 657,00 78,87 1695,71 999,11
40 000 64,13  769,50 84,62 1819,33 1122,73
45 000 73,50  882,00 88,49 1902,54 1205,94
50 000 82,88 994,50 92,37 1985,96 1289,36
60 000 101,63  1 219,50 100,12 2152,58 1455,98
70 000 120,38 1 444,50 107,87 2319,21 1622,61
80 000 139,13 1 669,50 115,63 2486,05 1789,45
90 000 157,88 1 894,50 123,38 2652,67 1956,07

Susan Äijälä vald till styrelseordförande för SYT-kassan

test

Fackhandelsföretagaren Susan Äijälä valdes 19.5.2017 till styrelseordförande för SYT, Finlands största arbetslöshetskassa för företagare.
I sitt tal vid kassamötet uttryckte Susan Äijälä sin glädje över att företagare och självsysselsatta numera tycker att medlemskap i kassan har blivit allt viktigare.
– Speciellt företagare som precis har inlett sin företagsverksamhet tycker att arbetslöshetsförsäkring är ett högst naturligt sätt att sköta sitt socialskydd. Ekonomin går i cykler och nästa recession blir ofrånkomligen aktuell under början av 2020-talet, sade hon.
Susan Äijälä tycker att det just nu är aktuellt att förbereda sig på osäkra tider och bli medlem i kassan, eftersom man som företagare måste vara medlem 15 månader för att ha rätt att få inkomstrelaterad dagpenning. I år har nästan 1800 nya medlemmar anslutit sig till SYT-kassan.
– För företagare som inte kan förutse framtiden är medlemskap i SYT-kassan ett lätt och relativt förmånligt sätt att sköta sin personliga riskhantering. På löntagarsidan är det helt vardagligt att vara medlem i ett fackförbund eller en arbetslöshetskassa, och saken är ju inte dess konstigare på företagarsidan heller. I jämförelse med löntagarkassor är företagarkassornas medlemsavgifter nog högre, vilket beror på skillnader i finansieringen. Företagarkassorna betalar själva ca 40 % av dagpenningarna medan löntagarkassornas andel är bara 5,5 %, sade Äijälä.
Lättföretagarna har hittat SYT-kassan
Sk. lättföretagare som är sysselsatta via faktureringsandelslag kan nu – som följd av en ändring av pensionsförsäkringstyp i enlighet med pensionsförsäkringsbolagens linjedragning – från och med början av maj också försäkra sig i SYT-kassan. Lättföretagarna flyttade då över från löntagarnas ArPL till företagarnas FöPL. Många lättföretagare har noterat den positiva innebörden i ändringen och blivit medlemmar i SYT-kassan.
– Pensionsförsäkringsbolagens linjedragning var rättvis. Nu är lättföretagarna inte längre förlorare med avseende på arbetslöshetsskyddet. Personer som arbetar som lättföretagare på heltid kan bli medlemmar i en företagarkassa och kan så tjäna in sin rätt till företagares inkomstdagpenning. Ändringen förbättrar social- och arbetslöshetsskyddet för tusentals lättföretagares del. Nu behövs emellertid ännu ett nytt tankesätt med avseende på möjligheten att företagararbete och lönearbete parallellt kunde tjäna in försäkringsperioder och att företagsverksamhet lättare kunde betraktas som sidosyssla, sade Äijälä.
Kassamötet som utövar SYT-kassans högsta bestämmanderätt valde Susan Äijälä till ny ordförande för SYT den 19 maj 2017 i Villmanstrand. Äijälä efterföljer här vicehäradshövding Juhani Hopsu, delägare i Talousjuristit Oy, som har innehaft positionen i sex år.
Äijälä har varit verksam som företagare sedan 2006 och varit medlem i SYT-kassans styrelse sedan 2011. Advokat Esa Airaksinen, Asianajotoimisto Esa Airaksinen, valdes till viceordförande för SYT-kassan.

Kassamötet som utövar högsta bestämmanderätt i SYT-kassan har valt Susan Äijälä till ny ordförande. Äijälä efterföljer här vicehäradshövding Juhani Hopsu, delägare i Talousjuristit Oy, som har lett SYT-kassan i sex år.

Kallelse till kassamöte 19.5.2017 kl. 10

test

FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA I FINLAND               FÖREDRAGNINGSLISTA
KASSAMÖTE
Tid:                Fredag 19.5.2017 kl. 10
Ort:                Lappeenranta Spa, Glasterrassen, Ainonkatu 17, 53100 Villmanstrand

 1. Mötet öppnas
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 1. Val av protolljusterare (2) och rösträknare (2)
 1. Mötet konstateras vara lagligt och beslutsfört
 1. Föredragningslistan godkänns
 1. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande för år 2016

6.1. fastställning av bokslutet
6.2. förslag med avseende på användning av över- eller underskott

 1. Beviljande av ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning till styrelsen och kassachefen.
 1. Arvoden för styrelsen, förvaltningsorganen samt revisorerna
 1. Val av styrelsemedlemmar

Styrelsens nuvarande sammansättning:
Ordförande:                                                Viceordförande:
Verkställande direktör Juhani Hopsu            Verkställande direktör Susan Äijälä
Styrelsemedlemmar:                                    Personliga ersättare:
Advokat Esa Airaksinen                               Företagare Auli Suutarinen
Sjukvårdsföretagare Päivi Peltomaa              Företagare Ann-Sofi Ilkka
Företagare Juha-Pekka Harju                        Företagare Pasi Vänttinen
Företagare Christoffer Wiik                          Företagare Harri Kekkonen
Verkställande direktör Susan Äijälä              Företagare, EM Max Gylling
I enlighet med kassans stadgeändring som trädde i kraft 1.1.2017 ska styrelsen ha sex medlemmar samt lika många personliga ersättare; styrelsens tidigare sammansättning var ordförande, fem medlemmar samt personliga ersättare för samtliga medlemmar med undantag av ordföranden. Nuvarande ordföranden Juhani Hopsus verksamhetsperioder är kompletta och Esa Airaksinen (ersättare Auli Suutarinen) samt Christoffer Wiik (ersättare Harri Kekkonen) står i tur att avgå.
9.1. Val av ordförande samt personlig ersättare förrättas för verksamhetsperioden 2017 – 2020
9.2. Val av två styrelsemedlemmar samt personliga ersättare förrättas för verksamhetsperioden 2017 – 2020

 1. Val av revisorer samt vicerevisorer för år 2017
 1. Grunderna för medlemsavgiften fastställs för år 2018
 1. Beslut görs med avseende på principerna som ska efterföljas inom placeringsverksamheten
 1. Ändringar i kassans stadgar
 1. Målsättning med avseende på planerade ändringar i arbetslöshetskassaverksamheten
 • lagstiftningsmå
 • hur påverkar ändringarna kassornas verksamhet
 • kartläggning av samarbete kassorna emellan
 1. Meddelanden och diskussion
 1. Mötet avslutas

Andra än ovannämnda ärenden får inte tas upp för slutgiltigt avgörande på mötet.
Arbetslöshetskassans verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse för år 2016 finns till påseende på kassans kontor under tiden 8.-18.5.2017.
Samtliga medlemmar i SYT-kassan är berättigade att delta i mötet. Vänligen anmäl er i förväg senast onsdag 17.5.2017, per e-post neuvonta@syt.fi, fax (09) 622 4830 eller telefon (09) 622 4830.
Kaffeservering. Välkommen!
 
Helsingfors den 20 april 2017
Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland
Styrelsen
 
Merja Jokinen
Kassachef
på uppdrag

Beskattning av förmånen

test

Dina tidigare skatteuppgifter gäller tom. 31.1.2017. Ifall du behöver ett nytt skattekort för din inkomstdagpenning kan du skicka det direkt till SYT-kassan via skatteförvaltningens nättjänst.
SYT-kassan får medlemmarnas skatteuppgifter direkt från skatteförvaltningen vid årets början, men då har förskottsinnehållningsprocenten utfärdats för betalning av lön. När förskottsinnehållningsprocenten har utfärdats för betalning av lön är förskottsinnehållningen för inkomstdagpenningen minst 25 %. Det finns ingen nedre gräns för förskottsinnehållning för betalning av förmån. Skickar du ett skattekort som har utfärdats för betalning av förmån till kassan kan vi göra förskottsinnehållning enligt skattekortet.
Du får ditt nya skattekort snabbast på adressen vero.fi/skattekort. På nättjänsten kan du trycka ut ditt skattekort själv eller skicka det per post till önskad adress. Via nättjänsten kan du också skicka ditt skattekort direkt till SYT-kassan.
Du loggar in på nättjänsten med dina nätbankskoder eller ditt chipförsedda personkort.