Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti Kelan maksamaa työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä tuli voimaan 8.4.2020.  Laki on voimassa 31.12.2020 asti.

Väliaikaista työmarkkinatukea haetaan Kelasta, ei kassasta.  Yrittäjäkassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan jatkossakin vain yritystoiminnan lopettaneille kassan jäsenille. Lue lisää:https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja

Ansiosidonnaista päivärahaa saadaksesi sinun on ilmoittauduttava heti työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon osoitteessa www.te-palvelut.fi. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti. TE-toimisto tutkii yritystoimintasi tai työllistymisesi päättymisen.  Yrityksen lopettamisen käsite työttömyysturvassa riippuu yritysmuodosta ja kokonaisuudesta. Jos olet saanut tai saat Kelan maksamaa väliaikaista työmarkkinatukea ja olet lopettanut tai lopettamassa yritystoimintasi, ilmoita asiasta TE-toimistoon.

Yrittäjäkassan maksamaa ansiosidonnaistapäivärahaa ei makseta päätoimisen yritystoiminnan ajalta. Jos yritystoimintasi on ollut päätoimista, oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä, kun yritystoiminta on todistettavasti lopetettu, tai kun yrityksessä työskentely on päättynyt työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla. Työttömyysturvajärjestelmän tarkoituksena ei ole tukea kannattamatonta yritystoimintaa tai vääristää markkinoita.

Päivärahahakemusta varten tarvitaan esteetön työvoimapoliittinen lausunto, josta selviää mistä lukien työ- ja elinkeinotoimisto on katsonut yritystoimintasi loppuneen. Selvitettyään yritystoimintasi loppumisen, TE-toimisto lähettää Yrittäjäkassalle sitovan lausunnon, jonka perusteella kassa voi maksaa päivärahaa. Yritystoiminnan päättymisen osoittavat asiakirjat toimitetaan TE-toimistoon.

Kirjaudu TE-toimiston palveluun pankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Työnhakusi alkaa heti, kun olet vastannut verkkopalvelun kysymyksiin ja lähettänyt tiedot. Päivärahaoikeus voi alkaa aikaisintaan ilmoittautumispäivästä. Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun ainoastaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä TE-toimistoon. 

Toimi näin:

 • Kirjaudu Oma työnhaku -verkkopalveluun osoitteessa te-palvelut.fi
 • Täytä ja lähetä tarvittavat tiedot. Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston ohjeistamalla tavalla ja tarkista tarvittaessa tilanteesi TE-toimiston verkkoasioinnissa.
 • Seuraavaksi TE-toimisto arvioi kanssasi tilannettasi ja siihen parhaiten sopivia palveluja. TE-toimisto antaa myös työttömyyskassalle tai Kelalle työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen. TE-toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Tarkista Paikalliset TE-palvelut -sivulta miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia.
 • Jos olet saanut tai saat Kelan maksamaa väliaikaista työmarkkinatukea ja olet lopettanut yritystoimintasi kokonaan, ilmoita yritystoiminnan lopettamisesta TE-toimistoon ja hae ansiosidonnaista SYT-kassasta.

Tämän jälkeen ota yhteyttä Yrittäjäkassaan ja tilaa ohjeet päivärahan hakemista varten esimerkiksi sähköpostilla osoitteesta neuvonta@syt.fi.

Voit ladata ohjeet myös tästä (pdf)

Päivärahaoikeus voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin työnhaku työ- ja elinkeinotoimistossa on ollut voimassa. Kassa ei voi maksaa päivärahaa ennen kuin TE-toimisto on antanut lausunnon päivärahan maksamisesta.

TE-toimisto selvittää työttömyyspäivärahan maksamisen työvoimapoliittiset edellytykset, ts. onko yritystoiminta lopetettu ja yrittäjä työtön, ja antaa asiasta työttömyyskassalle sitovan työvoimapoliittisen lausunnon.

Työvoimapoliittista lausuntoa varten yrittäjä antaa TE-toimistolle selvityksen yritystoiminnan todisteellisesta lopettamisesta.

Yritystoiminnan päättyminen

Jos olet työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä, voit saada päivärahaa yritystoimintasi päätyttyä.

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, yritystoiminta voidaan katsoa lopetetuksi, kun

 1. yritys on myyty;
 2. yritys on asetettu konkurssiin;
 3. yritys on asetettu selvitystilaan (selvitysmiehenä toimiminen saattaa muodostaa esteen työttömyysetuuden maksamiselle);
 4. muun kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus;
 5. tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja yrittäjä on:

  a) luopunut eläkevakuutuksestaan (YEL/MYEL/TyEL)

  b) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintä- ja työnantajarekisteristä ja

  c) jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä

Yrittäjä, joka päätoimisesti on työllistynyt yritystoiminnassa voi lähtökohtaisesti saada työttömyysetuutta ainoastaan, jos yritystoiminta on todistettavasti lopetettu. Yritys saa jäädä kaupparekisteriin. Jos toimit yhtiön selvitysmiehenä, sinun voidaan katsoa työllistyvän päätoimisesti yrittäjänä, eikä sinulla ole tämän vuoksi oikeutta työttömyyspäivärahaan. (Kysy lisätietoa TE-toimistosta.) Yrittäjällä voi kuitenkin olla oikeus työttömyysetuuteen yrityksessä työskentelyn päättymisen perusteella myös seuraavissa poikkeustilanteissa.

Yrittäjän työskentelyn päättyminen yrityksessä

Tietyissä tilanteissa päivärahan saamiseksi ei edellytetä yrityksen lopettamista, jos pystyt osoittamaan työllistymisesi yrittäjänä päättyneen. Nämä tilanteet on rajoitettu laissa seuraavasti:

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, henkilön työskentelyn yrityksessä voidaan katoa päättyneen, jos:

 1. Henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti;
  • Jos olet saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan ja työkyvyttömyytesi jatkuu edelleen, voit saada ansiopäivärahaa edellyttäen, että työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty.
 1. Henkilö on palkansaajaan rinnastettava yrittäjä, joka esittää selvityksen toimeksiantosuhteen päättymisestä ja jonka ei katsota työllistyvän päätoimisesti mahdollisten muiden toimeksiantojen tekemiseksi;
  • Jos olet ollut palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ja tehnyt työsuoritukset toimeksiantosopimusten perusteella, voit saada päivärahaa toimeksiantosuhteen päättyessä. Edellytyksenä on lisäksi, että työsuorituksesi muistuttaa sen epäitsenäisen luonteen takia palkansaajana tehtävää työtä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että

   • olet toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin
   • olet tehnyt työsuorituksen itse toimeksiantajan määräämällä tavalla
   • sinulla ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten ja
   • sinulla ei ole viimeisen vuoden aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta ollut työsuoritusten tekemiseksi palveluksessasi työsuhteessa olevia työntekijöitä muutoin kuin satunnaisesti.

Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän toimeksiantojen tulee olla päättyneitä tai jäljelle jääneet toimeksiannot eivät saa työllistää sinua päätoimisesti.

 1. Yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena ja toimintakausi on päättynyt.
  • Jos luonnonolosuhteiden takia yritystoimintaasi on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään 6 kuukauden ajan vuodessa, voit saada päivärahaa yrityksen toimintakauden päättyessä.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsotaan lopetetuksi myös, kun

1) tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on työnhakijan luotettavana pidettävän ilmoituksen mukaan päättynyt tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa; ja

2) henkilö on luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta.

Osaomistajan työskentelyn päättyminen yrityksessä

Jos olet työskennellyt yrityksessä, josta olet omistanut osuuksia, voit saada päivärahaa, kun yritystoiminta on kokonaan päättynyt tai olet luopunut osuuksista tai asemasta yrityksessä, etkä näin ollen enää täytä työttömyysturvalain mukaista yrittäjämääritelmää. Päivärahaa voit saada esimerkiksi tilanteessa, jossa olet myynyt omistamasi osakkeet tai omistusosuutesi on alle 50 % ja joudut eroamaan toimitusjohtajan tehtävistä, edellyttäen, että et myöskään ole yrityksen hallituksen varsinainen jäsen.

Yrittäjän perheenjäsenen oikeus työttömyysturvaan

Yrittäjällä on oikeus työttömyysetuuteen, kun hän on todisteellisesti lopettanut yritystoimintansa. Yrittäjän perheenjäsenen osalta lähtökohta on sama kuin varsinaisella yrittäjällä, eli työttömyysturvan saamiseksi tulisi lähtökohtaisesti koko yritystoiminta lopettaa. Pelkkä yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn lopettaminen ei siis riitä.

Yritystoiminnan lopettamista ei yrittäjän perheenjäsenen osalta kuitenkaan edellytetä, jos

 1. henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti (henkilö on saanut enimmäisajan sairauspäivärahaa, hänen katsotaan edelleen olevan terveydellisistä syistä kykenemätön työhönsä yrityksessä ja hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa on vireillä tai hylätty);
 2. yritystoimintaa on pidettävä kausiluonteisena (yritystoiminta, jota luonnonolosuhteista johtuen on mahdollista harjoittaa keskimäärin yhteensä enintään kuuden kuukauden ajan vuodessa) ja toimintakausi on päättynyt;
 3. henkilön työskentely yrityksessä on päättynyt ja hän on työllistynyt päätoimisesti yritystoiminnassa enintään kuuden kuukauden ajan kahden vuoden tarkastelujakson aikana;
 4. henkilön työskentely yrityksessä on päättynyt ja työskentely on johtunut yksinomaan työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta tai muihin omaehtoisiin opintoihin liittyvästä harjoittelusta;
 5. henkilön työ on loppunut tuotantosuunnan lopettamisen tai vastaavan syyn johdosta;
 6. henkilö on lomautettu kokoaikaisesti (yhdenjaksoisesti vähintään yhdeksi kalenteriviikoksi ma-su, tai tätä pidempään) ja yrityksestä on lomautettu taikka irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä vuoden tarkastelujakson aikana vähintään yksi työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen;
 7. henkilön työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet kokonaan työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetusta syystä (työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi) ja yrityksessä on myös vähintään yksi muu työntekijä, joka ei ole yrittäjän perheenjäsen ja jonka työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet samasta syystä;
 8. henkilön työ on loppunut yritystoiminnan edellytysten pysyväisluonteisen heikentymisen johdosta ja yritystoiminnasta siinä työskentelevää henkilöä kohti syntyvä tulo on vähemmän kuin yrittäjän työssäoloehdon kuukausittainen raja (13 076 € vuodessa, 1 089,67 € kuukaudessa vuonna 2020) eikä yrityksessä työskentele muita kuin yrittäjän perheenjäseniä.

Edellä mainittuja poikkeuksia 3–8 sovelletaan perheenjäseneen, jolla itsellään ei ole eikä kahden edellisen vuoden aikana ole ollut vähintään 15 prosenttia yrityksen osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta eikä muutoinkaan vastaavaa määräysvaltaa yrityksessä. Edellä mainittujen poikkeusten 6 ja 7 soveltaminen edellyttää lisäksi, että perheenjäsen on vakuutettu muun lain kuin yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti.

Kehotamme tiedustelemaan TE-toimiston tarvitsemista selvityksistä TE-toimistosta!

Työvoimahallinnon valtakunnallinen työttömyysturvaneuvonta palvelee arkisin klo 9–16.15 puh. 0295 020 701.

Lisätietoa: www.te-palvelut.fi

Muistilista kassaan toimitettavista asiapapereista

Toimita kassaan ainakin seuraavat asiakirjat

 • Ansiopäivärahahakemus 2020
 • YEL/MYEL/TyEL-todistus vuosityötuloista, vähintään kuluvalta ja kahdelta edelliseltä vuodelta. Pyydä todistus eläkevakuutusyhtiöstäsi.
 • Todistus eläkevakuutusmaksujen maksamisesta (YEL-/MYEL-vakuutus). Pyydä todistus eläkevakuutusyhtiöstäsi.
 • Myyntivoittolaskelma, jonka liitteeksi
 • Tase vähintään viimeiseltä täydeltä tilikaudelta, sekä sitä seuraavalta tilikaudelta (lopettamishetken tase).
 • Kauppakirja myydystä yritysomaisuudesta, tai vaihtoehtoisesti todistus myymättä jääneen yritysomaisuuden käyvästä arvosta.
 • Todistus yritystoiminnan lopettamishetken veloista

HUOM! Myyntivoiton selvityslomake on aina täytettävä ja palautettava työttömyyskassalle. Myös vaikka omistus on ollut 0 % ja/tai mitään ei ole myyty.

 • Muutosverokortti etuutta varten (alkuperäisenä). Verokortin voi toimittaa myös ansiopäivärahapäätöksen antamisen jälkeen. Lisätietoja verokorteista saat Verohallinnolta.

HUOM! Ansiopäivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta.

Eläkeyhtiöiden yhteystietoja:

Oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan

Ansiopäivärahaan on oikeus yrittäjäkassan jäsenellä, joka on ollut vakuutettuna vähintään 15 edellistä kuukautta ja vakuutettuna ollessaan on täyttänyt yrittäjän työssäoloehdon.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö lähinnä edellisten 48 kuukauden aikana (tarkastelujakso) on työskennellyt yhteensä 15 kuukautta yrittäjänä. Työssäoloehtoon ei lueta työtä, jota olet tehnyt osasairauspäivärahaa saadessasi eikä työssäoloehto kerry lähtökohtaisesti sairauspäivärahan, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahan, alle 3-vuotiaan lapsen hoidon tai päätoimisen opiskelun ajalta. Näiltä ajoilta voit hakea huojennettua jäsenmaksua.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on

 • ollut vähintään 15 kuukautta  Yrittäjäkassan jäsen ja
 • hän on toiminut saman ajan yrittäjänä siten, että hänen eläkevakuutustulo on ollut vähintään laissa säädetyn alarajan suuruinen. Alaraja on
  • 13 076 euroa vuodessa (v.2020)
  • 12 816 euroa vuodessa (v.2019)
  • 12 576  euroa vuodessa (v. 2018)
  • 12 564  euroa vuodessa (v. 2017)
  • 12 420 euroa vuodessa (v. 2016)
  • 12 325,55 euroa vuodessa (v. 2015)
  • 8 520 euroa vuodessa (v. 2014 ja sitä aiemmin)

Eläkevakuutustulolla tarkoitetaan yrittäjän YEL- tai MYEL-vakuutuksen vahvistettua työtuloa sekä osaomistajan tai perheenjäsenyrittäjän TyEL-palkkaa. Tuloon ei lasketa mukaan vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.

Eläkevakuutusmaksujen tulee olla maksettu, jotta aika voidaan laskea mukaan yrittäjän työssäoloehtoon.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää ajalta, jolta henkilö on estynyt olemasta työmarkkinoilla sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, lapsen syntymän, enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon, apurahakauden tai muun näihin verrattavan hyväksyttävän syyn johdosta, tai jos henkilö on työskennellyt osasairauspäivärahaa saadessaan tai ollut työllistymistä edistävässä palvelussa. Tarkastelujaksoa ei voida ulottaa kassan jäsenyyden ulkopuolelle.

Tasetarkastelu ja myyntivoiton jaksotus

Ansiopäivärahaan ei ole oikeutta ajalta, jolle yritystoiminnan lopettamiseen liittyvä yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan. Yrityksen käyttöomaisuudesta tai muista pitkäaikaisista sijoituksista saatua myyntivoittoa pidetään yrityksen lopettamiseen liittyvänä myös silloin, kun se on saatu kuuden kuukauden aikana ennen yrityksen lopettamista.

Myyntivoittoa voi syntyä esimerkiksi osakkuuden, yhtiöosuuden, liiketoiminnan tai yritysomaisuuden myynnistä. Huomionarvoista on, että myös myymättä jääneestä tai omaan käyttöön otetusta yritysomaisuudesta voi syntyä ”myyntivoittoa”.

Yritystoiminnan päätyttyä sinun tulee toimittaa kassalle selvitys mahdollisesta myyntivoitosta (Myyntivoittolaskelma), vaikka yritystä ei olisikaan myyty. Jos yrityksen viimeisen täyden tilikauden tase veloilla vähennettynä on ollut yli 20 000 euroa, tutkitaan onko yritystoiminnan lopettamisen yhteydessä jäänyt ns. myyntivoittoa. Mahdollisesti jäänyt myyntivoitto jaksotetaan siten, että katsotaan kuinka pitkän ajan työtuloa myyntivoitto vastaa. Jaksotus saattaa siirtää päivärahan maksamisen alkamispäivämäärää eteenpäin. Lue lisää kohdasta Tasetarkastelu ja myyntivoiton jaksotus.

Myyntivoittoa ei jaksoteta seuraavissa tilanteissa:

 • Yritystoiminta on kestänyt enintään 18 kuukautta
 • Yrityksen viimeisen tilikauden taseen loppusumma vähennettynä yritystoiminnan veloilla on enintään 20 000 euroa.
 • Yritystoiminta on päättynyt konkurssiin
 • Hakija on yrityksessä työskennellyt TyEL-vakuutettu perheenjäsen eikä hän omista yrityksestä mitään

Myyntivoitto jaksotetaan ansiopäivärahan perusteena olevan työtulon perusteella. Yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan enintään 24 kuukauden ajalle. Jaksotus lykkää ansiopäivärahan enimmäiskauden alkamisajankohtaa.

Korvaukseton määräaika

TE-toimisto voi asettaa työvoimapoliittisesti moitittavasta menettelystä henkilölle korvauksettoman määräajan (ka­renssi). Työttömyyspäivärahaa ei makseta karenssiajalta. Työvoimapoliittisesti moitittavia menettelyjä ovat esi­merkiksi

 • työstä eroaminen tai tarjotusta työstä kieltäytyminen
 • työllistymistä edistävästä palvelusta kieltäytyminen tai palvelun keskeyttäminen
 • työllistymissuunnitelman laatimisesta tai toteuttamisesta kieltäytyminen.

Ei oikeutta ansiopäivärahaan

Jos ansiopäivärahaoikeuden edellytykset eivät täyty, henkilöllä voi kuitenkin olla oikeus peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Nämä etuudet ovat samansuuruisia (33,66 €/päivä vuonna 2020) ja niiden hakemisesta voi tiedustella Kelasta osoitteesta www.kela.fi.