Vakuutustason valinta kassaan liityttäessä

Yrittäjän työssäoloehtoon luetaan tänä vuonna sellaiset kuukaudet, joina henkilön YEL- tai MYEL- työtulo on vähintään 13 076 euroa vuodessa tai TyEL-vakuutetun yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen palkka on vähintään 1089,67 euroa kuukaudessa.  Ansioturvan edellyttämää vähimmäistyötuloa 13 076 €/vuosi korotetaan vuosittain palkkakertoimella.

Kassan jäsenenä voit itse valita työttömyysturvasi vakuutustason.  Valitsemasi vakuutustaso saa olla enintään eläkevakuutuksesi (YEL-/MYEL-vuosityötulon tai osaomistajan/perheenjäsenen TyEL-vuosipalkan) vahvistetun vuosityötulon suuruinen tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen.

TyEL-vakuutetuilla yrityksen osaomistajilla ja yrittäjän perheenjäsenillä kassaan valittava työtulo voi olla enintään bruttovuosipalkan määrä tai korkeintaan yritystoiminnan vuoksi maksettujen eri eläkevakuutusten (YEL, MYEL, TyEL) yhteenlaskettujen vuosityötulojen suuruinen.

Vähimmäistason  (13 076 €/v) mukainen jäsenmaksu on vuonna 2020 12,73 €/kk, jolla työttömyyspäiväraha on 164,69 €/kk enemmän kuin yrittäjä saisi Kelasta, eli noin 888,38 €/kk. Lue lisää jäsenmaksuista.

Kannattaa huomioida, että ainoastaan yrittäjäasemassa (ei ulkopuolisen työnantajan palveluksessa) ansaittu TyEL-työtulo voidaan laskea yhteen muun eläkevakuutuslajin vuosityötulon kanssa. YEL-vakuutettujen yrittäjien yrityksestä itsellensä maksama palkka ei myöskään ole yhteenlaskettavissa YEL-vakuutuksen kanssa.

Yrittäjäkassa ei saa automaattisesti muuttuneita vuosityötulotietoja, joten jokaisen kassan jäsenen on itse huolehdittava oman työtulonsa muuttamisesta.

Jäsenten vakuutustasot tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella (YEL-/MYEL–vakuutettujen osalta). Halutessasi voit kieltää tasosi päivittämisen vapaamuotoisella ilmoituksella esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen neuvonta@syt.fi.

Miten valitsen kassan vakuutustason?

YEL- ja MYEL-vakuutettu yrittäjä

YEL- tai MYEL-vakuutuksen vuosityötulo on enimmäismäärä, jonka mukaan yrittäjä voi vakuuttaa itsensä Yrittäjäkassassa. YEL- ja MYEL-vakuutetulla ratkaisevaa on vakuutusyhtiön kanssa sovittu laskennallinen työtulo. YEL-ja MYEL-työtulot ja yrittäjäasemassa tehty TyEL-palkka voidaan laskea yhteen työttömyyskassan vakuutustasoa valittaessa. Huomioithan, että työtuloon eivät vaikuta osingot tai yksityisotot, eikä myöskään verotuksessa vahvistettu ansiotulo.

TyEL-vakuutettu osaomistaja tai perheenjäsen

TyEL-vuosipalkka on enimmäismäärä, jonka mukaan yrittäjä voi vakuuttaa itsensä Yrittäjäkassassa. TyEL-vakuutetulla tämä tarkoittaa todellisuudessa maksettuja eläkevakuutuksen alaisia palkkoja. Jos sinulla on lisäksi YEL- tai MYEL-vakuutus, voit laskea TyEL-vuosipalkan ja YEL-/MYEL-vuosityötulon yhteen kun valitset vakuutustason.

Miten muutan vakuutustasoani?

Mikäli haluat muuttaa työtuloasi, tee kassalle kirjallinen tai sähköinen vakuutustason muutos verkkopalvelussa, sähköpostilla (neuvonta@syt.fi), faksilla (09-622 4840) tai kirjeitse (Yrittäjäkassa, PL 86, 00251 Helsinki).

Kirjallisessa ilmoituksessa tulee ilmetä:

  • Nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite
  • Syntymäaika tai jäsennumero
  • Uusi vakuutustaso ja mistä alkaen se on voimassa. Vakuutustasoa ei voi korottaa takautuvasti. Korotus voidaan tehdä seuraavasta kalenterikuukaudesta lukien.

Voit tarkistaa tämänhetkisen vakuutustason jäsenmaksulaskuistasi tai eAsioinnista.

20 prosentin sääntö

Pääsääntöisesti yrittäjäpäiväraha määritellään sen vakuutustason perusteella, jonka mukaan yrittäjä on vakuuttanut itsensä Yrittäjäkassassa 15 kuukauden ajan ennen työttömyyttä. Kassaan valittu vakuutustaso ei saa olla suurempi kuin jäsenen lakisääteisen eläkevakuu­tuksen vahvistettu vuosityötulo (YEL-, MYEL- tai TyEL).

Päivärahan määrittelyssä otetaan huomioon työtulotasojen kuukausikeskiarvo työttömyyttä edeltäneen 15 kuukauden ajalta, jona aikana työtulossa voidaan työttömyysturvalain mukaan ottaa huomioon enintään 20 prosentin korotus. Jos kassan työtuloa nostaa enemmän kuin 20 %, korotettua tasoa tulee ylläpitää 15 kuukautta, jotta myös 20 prosentin ylittävä osuus otetaan päivärahan perusteeksi.

Jos kassaan ilmoitettu työtulo on suurempi kuin vahvistettu eläkevakuutustulo, päivärahaa maksetaan eläkevakuutustulon perusteella. Jos taas kassaan ilmoitettu työtulo on pienempi kuin vahvistettu eläkevakuutustulo, päivärahaa maksetaan kassaan ilmoitetun työtulon perus­teella. Mikäli eläkevakuutustulo ja/tai kassaan ilmoitettu tulo ovat vaihdelleet, päivärahaa makse­taan työttömyyttä edeltäneen 15 kk:n työtulojen kuukausikeskiarvon perusteella.

 

mainos17