Suomen hallitus esittää, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti Kelan maksamaa työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi, ilman yritystoiminnan lopettamista. Väliaikaista työmarkkinatukea haetaan Kelasta, ei kassasta. Tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lakia sovellettaisiin työmarkkinatukeen 16.3.2020-30.6.2020 välisen ajan. Työmarkkinatukea voi hakea heti, kun laki tulee lopullisesti voimaan.

SYT-kassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa maksettaisiin jatkossakin vain yritystoiminnan lopettaneille kassan jäsenille.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttäisi, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annettaisiin työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Esityksen mukaan yrittäjän pitäisi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon 15.4.2020 mennessä, jotta hän voisi saada etuutta takautuvasti 16.3.2020 alkaen,kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.. Muussa tapauksessa etuus maksettaisiin aikaisintaan työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien. Työnhakijaksi voi ilmoittautua vaikka heti: www.te-palvelut.fi

Miten työmarkkinatukea haetaan?

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Käytännössä prosessi etenee näin:

  • Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
  • TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
  • Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

  • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista eli koronavirusepidemiasta.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä

  • yritystoiminnan lopettamista,
  • yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista,
  • yrityksen lopettamistoimia.

Opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen.

Työmarkkinatukeen ei sovellettaisi odotusaikaa, tarveharkintaa eikä osittaista työmarkkinatukea koskevia säännöksiä. Muutos olisi väliaikainen ja sillä tuettaisiin yrittäjien toimeentulon turvaamista COVID 19 –pandemiasta johtuvien poikkeusolojen aikana.

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 II lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa 30.6.2020 asti.  Lisätietoa www.tem.fi, www.kela.fi