Milloin yrittäjä katsotaan työttömäksi?

Lähtökohtaisesti yrittäjä voi saada päivärahaa, jos hänen yritystoimintas on kokonaan lopetettu tai hänen oma työllistyminen yrityksessä on päättynyt. Yritystoiminnan päättymisen osoittavat asiakirjat on toimitettava TE-toimistoon.

Yrittäjyys voi päättyä esim. yrityksen myyntiin, purkamiseen, konkurssiin, selvitystilaan tai avioeron takia.

Tietyissä tilanteissa päivärahan saamiseksi ei edellytetä yrityksen lopettamista, jos pystyt osoittamaan työllistymisesi yrittäjänä päättyneen. Nämä tilanteet on rajoitettu laissa seuraavasti: https://syt.fi/yrittajan-tyottomyysturva/kuka-on-oikeutettu-tyottomyysetuuteen/te-toimisto-antaa-tyovoimapoliittisen-lausunnon/

Yrittäjä ei voi lomauttaa itseään töiden vähyyden takia, mutta TyEL-vakuutetun perheenjäsenen kokoaikainen lomautus on mahdollista, mikäli yrityksestä on lomautettu tai irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä perheenjäsenen lisäksi yksi ulkopuolinen työntekijä vuoden tarkastelujakson aikana. Kts: https://syt.fi/yrittajan-tyottomyysturva/kuka-on-oikeutettu-tyottomyysetuuteen/te-toimisto-antaa-tyovoimapoliittisen-lausunnon/

Yritystoiminta voidaan yleensä katsoa lopetetuksi, kun

 1. yritys on myyty; tai
 2. yritys on asetettu konkurssiin; tai
 3. yritys on asetettu selvitystilaan; tai
 4. muun kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus; tai
 5. tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja yrittäjä on
  1.  luopunut eläkevakuutuksestaan (YEL, MYEL, TyEL); JA
  2. jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintä- ja työnantajarekisteristä; JA
  3. jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä

Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoiminta katsotaan lopetetuksi 1.1.2016 lähtien myös, kun:

1) tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on työnhakijan luotettavana pidettävän ilmoituksen mukaan päättynyt tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa; ja

2) henkilö on luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta.

Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii, täyttyvätkö työttömyyden edellytykset ja antaa kassalle lausunnon yrittäjän tilanteesta. Kassan on katsottava työttömyyden alkavan työvoimaviranomaisen esteettömän lausunnon alusta lukien. Päivärahan maksaminen alkaa aikaisintaan viiden omavastuupäivän jälkeen.

Kun yli 18 kuukautta yrittäjänä toiminut jäsen lopettaa toimintansa, kassan tulee selvittää jääkö toiminnan lopettamisesta tai myymisestä jäljelle myyntivoittoa. Jos myyntivoittoa jää, se siirtää päivärahan maksamisen alkamista. Lue lisää kohdasta Myyntivoiton selvittäminen.

Voit lukea työttömäksi jäämisestä tarkemmin kohdasta Jos jäät työttömäksi.